Mezinárodní seminář - XXIII. dopravně - inženýrské dny

„Udržitelná mobilita pro potřeby obyvatel“

Doba pro jednoduchá a logická řešení v dopravní infrastruktuře.

24. – 25. května 2023
Sponzoři

AŽD Praha je významným českým dodavatelem
a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky.
Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost
(dopravní studie,
projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní
činnost) pro městskou
a meziměstskou dopravu,
pro dopravu v tunelech
a pro veřejné osvětlení.

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční
a mostní stavby, kanalizace
a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby
v energetice.

VDT - Logo

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství
s předními světovými dodavateli řešení
a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků...

YUNEX - logo


Yunex Traffic je celosvětovým lídrem v oblasti inteligentních dopravních systémů a nabízí komplexní portfolio řešení pro adaptivní řízení a správu dopravy, automatizaci dálnic a tunelů, jakož i inteligentní řešení pro V2X a mýtné systémy. Naším cílem je bezpečnější, efektivnější a udržitelnější mobilita osob a věcí. Společnost Yunex Traffic vyvíjí inovativní ekosystémy a dopravní řešení pro chytrá města. Kombinujeme svobodu pohybu s omezeným prostorem, autonomii s bezpečností, klimatické cíle s tvorbou hodnot a kvalitu života s digitálním pokrokem. Yunex Traffic má 3100 zaměstnanců v 58 zemích a obchodně působí ve více než 40 zemích světa. Naše řešení inteligentní mobility jsou v současné době používána ve městech v ČR ale i po celém světě, včetně Dubaje, Londýna, Berlína, Bogoty a Miami.

O nás

Historie Dopravně inženýrských dnů sahá do roku 1987, kdy bylo o jejich pořádání rozhodnuto vedením Dopravně inženýrské organizace města Brna a zástupci pobočky Československé vědecké technické společnosti.

První seminář pod pracovním názvem Dopravně inženýrské dny se konal v červnu 1987 v areálu Brněnské přehrady, v objektu Jacht klubu Dopravního podniku města Brna. Této akce se zúčastnili zástupci odboru dopravy NVmB a Ministerstva dopravy.

Tím započala dlouholetá etapa silničních seminářů, které se od roku 1991 konaly v hotelu „Přehrada“ na brněnské přehradě a to do roku 1994. V této době byla odborná část zajišťována garanty Dopravně inženýrské organizace města Brna. Ve spolupráci s odborem dopravy NVmB, VUT Brno, dopravní fakultou ČVUT Praha, Ústavem dopravního inženýrství Praha, Městskou správou komunikací Brno a Technickou správou komunikací Praha. Po vzniku akciové společnosti Brněnské komunikace v roce 1995 sloučením dvou organizací a to Městské správy komunikací a Dopravně inženýrské organizace města Brna přešla pobočka České silniční společnosti na tuto organizaci a tím i zajišťování Dopravně inženýrských dnů.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o účast na této akci, bylo z kapacitních důvodů rozhodnuto o jejím přemístění do areálu Valtického zámku, do hotelu Hubertus. V roce 2000 byla tato akce již oficiálně vedena jako Dopravně inženýrské dny a stala se I. ročníkem. Spolupráce byla rozšířena o Dopravní fakultu STU Bratislava. S ohledem na další požadavky na zvýšení požadovaných konferenční prostor a kapacitu pro ubytování byly Dopravně inženýrské dny po dvou letech přesunuty do Mikulova. Přednášky se konaly v kongresovém sále zámku Mikulov. Zájem o účast se pohyboval mezi 130 – 150 účastníky. V průběhu konání Dopravně inženýrských dnů v Mikulově byl vznesen požadavek předsednictva ČSS na navázání spolupráce prostřednictvím předsedy pobočky se Slovenskou cestnou spoľočností, jak po stránce odborné, tak organizační, a tím započala éra Mezinárodního semináře Dopravně inženýrské dny.

Na dva roky jsme pořádání semináře přesunuli do Hustopečí, vzhledem k problémům s pronájmem zámeckého sálu v Mikulově. Poté jsme učinili poptávku na hotely v oblasti Pálavy o možnost komplexního zajištění akce, včetně konferenčních prostor. Od té doby je seminář stabilně pořádán v hotelu Zámeček v Mikulově, který nabízí v odpovídající kapacitě „vše pod jednou střechou“ (konferenční sál, ubytování, sklep pro společenský večer).

Již třetím rokem se podílí na přípravě Dopravně inženýrských dnů i Dopravní podnik města Brna, akciová společnost. V rámci odborné náplně je rozsah témat velmi široký a to jak v oboru dopravního inženýrství, tak i v související problematice (silniční doprava, cyklistická doprava, pěší doprava a městská hromadná doprava). Oblast témat byla rozšířena o projektovou přípravu a realizaci staveb, jakož i o zpracování výhledových studií. Další zajímavou oblastí je otázka bezpečnosti silničního provozu. V této souvislosti je zohledňovaná i nehodovost a je nutno zmínit, že do sborníku pravidelně přispívali odborníci z oboru lékařství (traumatologie), Policie ČR, jakož i zástupci z Centra dopravního výzkumu Brno.

Program Dopravně inženýrských dnů je každoročně rozdělován do tří odborných bloků. Garantem prvního bloku je zástupce Dopravní fakulty ČVUT Praha, druhého zástupce Dopravního podniku města Brna, a.s. a třetího zástupce Slovenskej cestnej spoľočnosti Bratislava.

V rámci pořádání Mezinárodního semináře Dopravně inženýrské dny jsou každoročně pořádány odborné exkurze a doprovodný program pro účastníky, včetně společenského večera.

Děkujeme odborné veřejnosti, spolupracujícím organizacím i sponzorům za dlouholetý a trvalý zájem o účast na semináři a věříme, že tato tradice bude pokračovat a budeme se s vámi setkávat i v příštích letech.

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.